Jak działają patrole interwencyjne?

Oferta firm ochroniarskich może się nieznaczenie różnić – w zależności od specyfiki funkcjonowania danego przedsiębiorstwa. W ramach naszej działalności zajmujemy się ochroną imprez masowych, ochroną mienia, ochroną osób, wyposażaniem obiektów w systemy alarmowe, a także patrolami interwencyjnymi, które stanowią dla naszych klientów szczególnie ważne zabezpieczenie.

Czym jest patrol interwencyjny?

Patrol interwencyjny złożony jest z co najmniej dwóch pracowników ochrony, którzy mają za zadanie natychmiastową interwencję w przypadku zawiadomienia ich przez klienta o sytuacji mogącej skutkować istotnym zagrożeniem. Reaguje więc na sygnały alarmowe i wdraża odpowiednie działania mające na celu eliminację problemu.

Członkami patrolu interwencyjnego są wyłącznie osoby posiadające uprawnienia do posługiwania się bronią palną oraz innymi środkami przymusu bezpośredniego. Zadaniem patroli interwencyjnych jest ochrona klienta lub jego mienia, w związku z czym niezbędne jest to, by były one złożone z wykwalifikowanego, odpowiednio przeszkolonego personelu, który będzie miał wiedzę na temat tego, jak należy reagować w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia.

Na czym polega praca patroli interwencyjnych?

Zadaniem patrolu interwencyjnego jest jak najszybsze dotarcie na miejsce wyznaczone przez klienta, w którym doszło do zagrożenia bezpieczeństwa osób lub mienia (na podstawie informacji z systemu alarmowego lub zgłoszenia) i podjęcie stosownej do sytuacji interwencji. Przywrócenie porządku jest w takiej sytuacji jego głównym dążeniem. W celu realizacji swoich powinności patrol interwencyjny może posłużyć się nie tylko metodami eliminacji zagrożenia, ale i profesjonalnym sprzętem. Może nawet dokonać zatrzymania sprawcy naruszenia porządku w celu przekazania go policji.